Say chưa, say mới thú,
Hỏi làng say ai đủ thú say?
Mượn màu hào hứng đâm bây,
Thả giọng phong lưu cưỡng ẩm.
Sầu lai dữ phụ ẩm, do thả thắng tục khách,
Trong nhạt nồng đã sạch hơi men.
Lúc đan biều tuỳ ngộ nhi an,
Thuở hiên tứ nhược do cố hữu.
Khuyến quân cánh tận nhất bôi tửu,
Dữ ngã đồng tiêu vạn cổ sầu.
Món bất thời còn hãy lưng bầu,
Khuếnh khoáng mấy ngọn rau cũng đủ.
Việc bình đán đã chắc đâu bạc mộ,
Qua ngày mai, lại có ngày mai.
Khen ai khéo khéo lo dài.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]