15.00
Thể thơ: Ca trù (hát nói)
Thời kỳ: Nguyễn

Đăng bởi Vanachi vào 08/08/2006 15:04

Mưỡu:
Ai chê rằng đểu cũng oan,
Cuộc cờ bốn nước, cung đàn một dây.

Hát nói:
Thế nhân mạc oán tài tình luỵ,
Không tài tình quang cảnh có ra chi.
Thú tiêu sầu rượu rót thơ đề,
Có yến yến hường hường mới thú!
Khi đắc ý mắt đi mày lại,
Đủ thiên thiên thập thập thêm nồng.
Nợ phong lưu ai nỡ chối không,
Duyên tri ngộ nên đeo đẳng mãi.
Thiên vạn khuyến quân mạc quái,
Nam nhi đáo thử thị hào.
Gẫm tài tình, nào luỵ ai nào!
Ai rằng luỵ, đây xin chịu cả.
Trong trần thế thiệt là cảnh giả,
Dứt tài tình chẳng uổng lắm ru.
Xin xin đừng oán mà ngu!