Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Ca trù (hát nói)
Thời kỳ: Nguyễn

Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/02/2020 14:39

Hồ thỉ đã quen tay vũ trụ,
Cầm thư chi lạ mặt quan hà.

Túi giang sơn bốn bể cũng là nhà,
Nền vương thổ cả trong trời đất Việt.
Ví chẳng điền viên vui tuế nguyệt,
Thì đem thân thế hẹn tang bồng.

Kém gì nam bắc tây đông,
Đường thư kiếm vẫy vùng cho khắp đất.
Di khuất trượng phu ưng bất bất,
Bão an quân tử tín vô vô.

Cuộc trăm năm chữ “Tố hành hồ”,
Bề khu xử quy mô hoàn tự biệt.
Cung tường ấy cho thiên hạ biết,
Biết rằng ai to nhỏ, nhỏ to.
May ra mở mặt làng nho,
Quân dân một gánh giang hồ cũng xong.
Nam nhi đáo thử thị hùng.


Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962