Này phút chốc kim rồi lại cỗ,
>>> Chữ "cỗ" trong câu này lẽ ra phải là chữ "cổ"?