Vũ trụ giai ngô phận sự,
Chẳng công danh chi đứng giữa trần hoàn?
Chí tang bồng hẹn với giang san,
Đường trung hiếu, chữ “quân thân” là gánh vác.
Thi rằng:
Đã mang tiếng ở trong trời đất,
Phải có danh gì với núi sông.
Nợ sách đèn đem nghiên bút giả xong,
Cầu xe ngựalúc đi về mới tỏ.
Duyên ngư thuỷ, hội long vân còn đó,
Miếng đỉnh chung cho biết mùi đời.
Nhắn trăng nhủ gió đưa người,
Bẻ ngành đan quế cho rồi liền tay.
Trần ai ai có kém ai!


Nguồn:
1. Thơ văn Nguyễn Công Trứ, Trương Chính biên soạn & giới thiệu, NXB Văn học, 1983
2. Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962