Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Ca trù (hát nói)
Thời kỳ: Nguyễn

Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/02/2020 12:45

Nhân sinh như ký nhĩ,
Đắc ý tu tận hoan.

Hữu mã, hữu thuyền, hữu thuỷ, hữu san,
Tức bỉnh chúc dạ du lương hữu dĩ.

Đành vũ trụ giai ngô phận sự,
Cũng tiêu dao cho tuế nguyệt thêm trường.
Vân thương thương hề thuỷ ương ương,
Phong quang ấy người sao nên phụ?
Nhược đãi công thành danh toại hậu,
Nhất đôi lão cốt dĩ lăng tằng.

Đã thế thời:
Sơn chi nam, sơn chi bắc, chi Tung Hằng,
Chắc đâu chuyện phù binh tán tụ.
Lưng bầu rượu say cổ kim kim cổ,
Một túi thơ hoa nguyệt nguyệt hoa.
Khi cờ vây, khi bài lá, khi tiếu ngạo, khi cầm ca,
Nhận phong vị hào hoa làm lạc thú.
Chỉ Lô Tản ngắm cùng thảo thụ,
Cuộc tỉnh say say tỉnh ai hay?
Thử xem con Tạo sao này!


Nguồn:
1. Phạm Quỳnh, “Văn chương trong lối hát ả đào”, Nam Phong tạp chí, số 69, 3-1923
2. Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám (quyển 1), Nam Ký thư quán xuất bản, 1929
3. Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962 (ghi là khuyết danh)