Vũ trụ chức phận nội,
Đấng trượng phu một túi kinh luân.
Thượng vị đức, hạ vị dân,
Nên nỗi phải xuất thân mà gánh vác.
Có sự nghiệp, đứng cùng trời đất,
Không công danh, nát với cỏ cây.
Chí tang bồng hồ thỉ dạ nào khuây,
Phải hăm hở ra tay kinh tế.
Người đời thế, giả nợ đời là thế,
Của đồng lần thiên hạ của chung.
Riêng nhau hai chữ anh hùng.


Có bản chép như sau:
Vũ trụ chức phận nội,
Đấng trượng phu một túi kinh luân.
Thượng vị đức, hạ vị dân,
Sắp hai chữ “quân thân” mà gánh vác.
trung hiếu nên đứng trong trời đất,
Không công danh thà nát với cỏ cây.
Chí tang bồng hồ thỉ dạ nào khuây,
Phải hăm hở ra tài kinh tế.
Người thế trả nợ đời là thế,
Của đồng lần thiên hạ tiêu chung.
Hơn nhau hai chữ anh hùng.
Bản trên Nam Phong tạp chí (số 132):
Vũ trụ nội phận sự,
Người
trượng phu hai chữ kinh luân.
Thượng vị đức, hạ vị dân,
Sắp hai chữ “quân dân” làm gánh vác.
Trung là hiếu đứng trong trời đất,
Hội công danh so tế ngộ rồng mây.
Chí tang bồng hồ thỉ dạ nào khuây,
Hăm hở phải ra tài kinh tế.
Người thế, nợ đời là thế,
Của đồng lần thiên hạ vốn là chung.
Khác nhau chữ anh hùng.

Nguồn:
1. Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962
2. Nam Phong tạp chí, số 132, tháng 8-1928