Nhật trầm tây lĩnh, thuỷ đông lưu,
Hoa khai xuân hề, diệp lạc thâu
.
Ngày tháng đi, dòng nước chảy mau,
Lần lữa mãi cũng bạc đầu tráng sĩ.
Thất thập chu nhan năng hữu kỷ,
Lão thành hối bất cập như nhân.
Nợ phong lưu dan díu mấy mươi lần,
Thứ thi tửu lại chen chân gánh vác.
Nữa một mai về làng tuổi tác,
Cuộc cầm thi phó thác mặc đương thì.
Chơi xuân kẻo hết xuân đi.


Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962