Mưỡu:
Việc đời đã chắc chắn đâu,
Ỡm ờ con tạo một màu trêu ngươi.

Nói:
Hoá nhi đa hí lộng,
Đúc chuốt ra, rồi bắt bẻ lắm âu.
Khéo gán phần những việc đâu đâu,
Biết là mấy phân hiêu bàn thác.
Sơ sinh bất hạnh thành đầu giác,
Vạn lý ưng nan tích vũ mao.

Trót đã mang lấy tiếng anh hào,
Lại muốn chuốc nhàn sao cho phải.
Mặc xui khiến dám nghĩ đâu thành bại,
Đem thông minh mà đền lại hoá quân.
Thử xem con tạo xoay vần.


Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962