Đăng bởi Vanachi vào 08/08/2006 14:57, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 09/02/2020 09:13

Thi tửu cầm kỳ khách,
Phong vân tuyết nguyệt thiên.

Nợ tang bồng hẹn khách thiếu niên,
Cuộc hành lạc vẫy vùng cho phỉ chí.
Thơ một túi gieo vần Đỗ, Lý,
Rượu lưng bầu rót chén Lưu Linh.
Đàn Bá Nha gảy khúc tính tang tình,
Cờ Đế Thích đi về xe pháo mã.
Lúc vị ngộ Vị Tân, Sằn Dã,
Lấy bút nghiên mà hẹn với non sông.
Xe Thang, Văn nhất đán tao phùng,
Bao nhiêu nợ tang bồng đem giả hết.
Tri mệnh thức thời duy tuấn kiệt,
Hữu duyên hà xứ bất phong lưu?

Ngô nhân hà cụ hà ưu?


Nguồn:
1. Thơ văn Nguyễn Công Trứ do Trương Chính biên soạn & giới thiệu, NXB Văn học, 1983
2. Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962
3. Nam Phong tạp chí, số 132, tháng 8-1928