-NGUYỄN CÔNG TRỨ danh đề

Muốn được đề danh phải có tài
Mục tiêu phấn đấu...tránh ăn chơi
Tuổi đời 41 thành quan lại
Mệnh số 80 hết lỗ lời (1)
'Phải có danh gì...' luôn nhớ đấy
'Bài ca ngất ngưỡng' vẫn còn đây
'Cầm kì thi tửu' thêm bò cái
Dạo khắp xóm làng...hỏi có ai?...

Thiềng Đức - 23/3/2000
(1) Thời đại digital...Thơ ĐL viết bằng số...Tại sao không?

-Một chân lí đã "ngộ" ra và tôn thờ:
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ Tài"
Nguyễn Du