Bầu một chiếc lăn chiêng, mặc sức tam dương khai thái;
Nhà ba gian bỏ trống, tha hồ ngũ phúc lâm môn.


Nguồn:
1. Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám (quyển 3), Nhàn in Trịnh Văn Bích, 1929, tr. 102
2. Nguyễn Văn Ngọc, Câu đối, Vĩnh Hưng Long thư quán, 1931