Chưa dễ ai là bụt Thích Ca
Mọi niềm nhân ngã nhẫn thì qua.