Gần son thì đỏ, mực thì đen,
Sáng, biết nhờ ơn thuở bóng đèn.
Ăn uống miễn theo nơi phép tắc,
Tới lui cho biết lẽ kinh quyền.
Nên chăng, mặc thế người lành dữ,
Tráo trở, khôn ai thói bạc đen.
Ở thế có khôn thì có khó,
Chữ rằng: "Vô sự tiểu thần tiên".