Mệnh ở trời há phải cầu
Đòi thời đi đỗ mặc ai dầu
Kìa ai ải Bắc lưng đeo ấn
Nọ kẻ miền Đông tay dủ câu
Giữa đám công danh đi phải luỵ
Trong nơi ẩn dật mới nên mầu
Thưa nơi doanh mãn là nơi tổn
Hãy ngẫm cho hay kẻo nữa âu


Nguồn: Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004