Gặp nhau sau loạn thảy già nhanh,
Nài chén ly bôi bịn rịn tình.
Đêm vắng am mây ai kết bạn,
Bên song trăng rọi gốc mai cằn.

tửu tận tình do tại