Giàu làm chị, khó làm em,
Sang chớ kiêu căng, khó chớ hiềm.
Dưới biết kính trên, trên dấu dưới,
Ấy nhà còn thịnh, phúc còn thêm.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635). Khảo dị theo các bản Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989