Mặc chê dể, mặc yêu đương,
Vô sự thời hơn nửa ngọc vàng.
Thu nguyệt sáng soi thông tử phủ,
Xuân hoa đua nở lửa phong quang.
Sách ăn chương đọc đời Nghiêu, Thuấn,
Phúc thái bình nhớ chúa Vũ, Thang.
Ta đã thanh nhàn, người phú quý,
Dễ đâu hầu được trọn đôi đường.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635). Khảo dị theo các bản Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989