Đạo đức vui thay miễn khó khăn,
Quyền môn chốn ấy biếng bon chen.
Say phong nguyệt, trà ba chén,
Thú thanh nhàn, lều một căn.
Quét cửa kho, chờ khách đến,
Trồng cây đức, để con ăn.
Được thua phú quý dầu thiên mệnh,
Bới móc làm chi cho nhọc nhằn.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635), Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Bài này trùng với bài Mạn thuật 5 của Nguyễn Trãi, chỉ khác một số chữ, nên chưa rõ của ai.

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989