Giàu có đành hay chỉn phận mình,
Mấy đường cay đắng biếng đua tranh.
Cơm ăn chẳng quản mùi xa, bạc,
Áo mặc nề chi vẻ rách lành.
Đạp gót mong nhiều người ẩn dật,
Bạn lòng lại tưởng áng công danh.
Cho nên nấn ná cong lều tiện,
Nhân thể ngồi xem thuở thái bình.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635), Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989