Khéo kiếm song le lại cả tiêu,
Cho nên của ít nghĩa thìn hiều.
Nghĩa nhiều vì bởi hay dung đãi,
Của ít nguyên chưng biếng chắt chiu.
Vốn tính chẳng từng quen nhiệm nhặt,
Nghĩ mình đã trải sự sân siu.
Bốn mùa đều hưởng thiên nhiên lộc,
Thong thả ngồi chơi cõi Thuấn, Nghiêu.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635), Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989