Đăng bởi Vanachi vào 25/07/2005 01:29, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 31/03/2020 11:28

Trời sinh, trời ắt đã dành phần,
Tua hãy cho hiền, dạ có nhân.
Khó nhớ oán thân, mình mới nhẹ,
Giàu mà yêu chúng, chúng càng gần.
Bạo hung chỉn đã gươm mài đá,
Phúc đức dành hay cỏ đượm xuân.
Chớ có hại người mà ích kỷ,
Giấu người, khôn giấu được tinh thần.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635). Khảo dị theo các bản Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989