Người ba đấng, của ba loài,
Khôn biết chiều hoa nỗi đỏ phai.
Tiệc ngọc còn chờ người quý khách,
Mâm son đành đợi kẻ cao tài.
Gươm trời nỡ để tay phàm tuốt,
Búa nguyệt chi cho đứa độc mài.
Mặc [...] nghiêm, từ soi thẳm thẳm,
Vàng mười, đúng giá lọ nài ai.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635), Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989