Đăng bởi Vanachi vào 25/07/2005 01:28, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 02/04/2020 14:11

Ở thế đừng tranh đấng trượng phu,
Làm chi cho có sự đôi co.
Đây cậy đây khôn, đây chẳng chịu,
Đấy rằng đấy được, đấy không thua.
Duật nọ mựa còn đua đến bạng,
Lươn kia hầu dễ kém chi cò.
Chữ rằng: Nhân dĩ hoà vi quý,
Vô sự thời hơn kẻo phải lo.


Theo Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm dựa theo các bản Nôm Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635), Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Bản quốc ngữ trong Bạch Vân quốc ngữ thi tập (Nguyễn Quân):
Ở thế đừng tranh tiếng trượng phu,
Làm chi cho có sự đôi co.
Đây cậy đây khôn, đây chẳng chịu,
Đấy rằng đấy phải, đấy không thua.
Duật nọ hãy còn đua với bạng,
Lươn kia đâu dễ kém chi cò.
Chữ rằng: Nhân dĩ hoà vi quý,
Vô sự thì hơn kẻo phải lo.
Nguồn:
1. Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989
2. Nguyễn Quân, Bạch Vân quốc ngữ thi tập, NXB Sống Mới 1974