Tiền tài là số của lưu thông,
Cắp nắp làm chi cho nhọc lòng.
Của Thạch Sùng nào của ấy,
Danh Sào Phủ há danh không?
Nghĩa quen khá chớ lòng Dương thị,
Nết bạc hằng thìn dạ Bái Công.
Miệng để danh truyền là sự tích,
Còn thời muôn sự ấy như không.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635), Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989