Miễn có thân sang lọ ước ao,
Vội chi chê thấp, vội trông cao.
Người quân tử nọ yêu danh tiết,
Chim phượng hoàng kia tiếc vũ mao.
Ngâm ngợi năm pho kinh sử,
Tập tành ba quyển lược thao.
Rồng thiêng dành sức chờ xuân noãn,
Nhảy nhót phen chi ếch thấy rào.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635). Khảo dị theo các bản Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989