Mấy kẻ anh hùng ngỡ đã ngoan,
Bao nhiêu nẻo hiểm một rông càn.
Đành hay vàng đỏ cho người mộc,
Dễ biết tiền dầy chác vải can.
Mật ngọt ruồi vào ruồi đắm đuối,
Mồi thơm cá đến cá phàn nàn.
Hán gia tam kiệt trong ba ấy,
Ai chẳng hay toan ai khéo toan?


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635), Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989