Dầu trí dầu ngu sinh phải thì,
Ấy là phúc cả đấng nam nhi.
No lòng ấm cật đời Nghiêu, Thuấn,
Gối mác nằm sương thuở Tấn, Tuỳ.
Khách ở Đào Nguyên cao mấy trượng,
Người đeo thói tục thấp nhiều bề.


Bản trong Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635) chỉ có 6 câu như trên. Các bản Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309) có đủ 8 câu nhưng khác hai câu luận, nhưng hai câu này lại thất đối:
Dầu trí dầu ngu sinh phải thì,
Ấy là phúc cả đấng nam nhi.
Khách ở Đào Nguyên cao mấy trượng,
Người đeo thói tục thấp nhiều bề.
Chữ rằng: Thủ phận sầu nay nhập,
Dầu có rằng chi, ắt chẳng chi.
Vật vờ thành thị làm chi nữa,
Ít tiếng khen thì vắng tiếng chê
.
Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989