Kẻ khó nhờ ơn có kẻ giàu,
Làm chi đua cãi mất lòng nhau.
Người hơn ta thiệt thì dầu vậy,
Đấy thẳng đây chùng chẳng đứt đâu.
Dại nọ chưa đo sao đã đắn,
Khôn thì thốt trước lại lo sau.
Thế gian hễ sự lành cùng dữ,
Dù thấy ai han hãy lắc đầu.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635). Khảo dị theo các bản Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989