Chưng trong hoạ phúc ắt người hay,
Suy thịnh hằng lề đắp đổi thay.
Hàn Tín nên công chớ cả mặt,
Tái ông thất mã há chau mày.
Kiến nhân thác bởi sanh bùi ngọt,
Ruồi lánh mình vì bát đắng cay.
Vốn trời phận đà có tính,
Chân thì hay bước, cánh hay bay.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635). Khảo dị theo các bản Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989