Vàng bạc nào nhà có mỗ phận,
Lánh đời cơm hủ được no ăn.
Lạn thủa đông, hằng nhờ lửa,
Sốt vụ hạ kẻo đắp chăn.
Ơn trời còn có bấy nhiêu nữa,
Chi tuổi chăng đành kẻ khó khăn.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635), Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309). Các bản đều thiếu cặp câu luận. Một số sách lấy hai câu tương ứng từ bài thơ của Nguyễn Trãi để điền vào.

Bài này trùng với bài Trần tình 2 của Nguyễn Trãi, chỉ khác vài chữ, nên chưa rõ của ai.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]