Trời vốn lòng tây, chẳng chút đâu,
Nào ai là chẳng đội trên đầu.
Lồng cửa động vân yên cách,
Dãi niềm đan nhật nguyệt thâu.
Chim đến non cao, chim mới đỗ,
Quạt hay thu lạnh, quạt càng thu.
Ngoài năm mươi tuổi thân tự tại,
Ắt đã tròn bằng nước một bầu.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635), Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Bài này trùng với bài Trần tình 4 của Nguyễn Trãi, chỉ khác vài chữ, nên chưa rõ của ai.

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989