Làm người thìn được tính tự nhiên,
Dại dột nhìn xem có phận yên.
Khoe trí, khoe tài dầu nó ngổ,
Chê ngu, chê dại miễn ta hiền.
Yêu đương, trước tai còn mảng,
Khôn khéo, nay miệng chớ truyền.
Dầu thấy ai han thì lắc cổ,
Chữ rằng: vô sự tiểu thần tiên.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635), Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989