Thảng mảng nhàn chơi sách miễn yên,
Nhìn xem cảnh vật khác phàm gian.
Phất phơ gió lay phiến trúc,
Thánh thót mưa lọt cửa lan.
Rượu chuốc kim bôi mùi mới tỉnh,
Hương thiên thạch đỉnh khói chưa tàn.
Câu thanh nhàn đọc qua ngày tháng,
Tháp cửa nào cho tục khách han.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635), Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989