Giàu người họp, khó người tan,
Thói ấy hằng lề sự thế gian.
Vốn tính chăng quên bề đạm bạc,
Có thân thời khắc chứa thiên vàn.
Nhà chăng có của thanh bằng nước,
Người hãy rằng ta khó thể quan.
Mảng tiếng dữ lành tai quản đắp,
Mặc ai chê miễn mặc ai đàn.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635). Khảo dị theo các bản Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Bài này có hai câu đề giống với bài Bảo kính cảnh giới 12 của Nguyễn Trãi.

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989