Lọ là thành thị với lâm toàn,
Được thú thì hơn đã phỉ nguyền.
Trẻ bất tài nên kém bạn,
Già vô sự ấy là tiên.
Đồ thư một quyển nhà làm của,
Phong nguyệt năm hồ khách nổi thuyền.
Dầu nhẫn dầu chê dầu miệng thế,
Cơ mầu tạo hoá mặc tự nhiên.


Theo Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm dựa theo các bản Nôm Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635), Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Bản quốc ngữ trong Bạch Vân quốc ngữ thi tập (Nguyễn Quân):
Lọ là thành thị với lâm tuyền,
Được thú thì hơn miễn phận bàn.
Vụng
bất tài nên kém bạn,
Già vô sự ấy là tiên.
Đồ thư một quyển nhà làm của,
Phong nguyệt năm hồ khách nổi thuyền.
nhẫn chê khen dù miệng thế,
Cơ mầu tạo hoá mặc tự nhiên.
Bài này trùng với bài Bảo kính cảnh giới 36 của Nguyễn Trãi, chỉ khác vài chữ, nên chưa rõ của ai.

Nguồn:
1. Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989
2. Nguyễn Quân, Bạch Vân quốc ngữ thi tập, NXB Sống Mới 1974