Có quyền thời có của người cho,
Mất vốn chi đầu hoạ đắn đo.
Ang thịt mỡ bùi ruồi đến đỗ,
Bát bồ hòn đắng kiến đâu bò.
Người nhiều hầu hạ nên quân tử,
Ta chẳng đua chen cũng trượng phu.
Ghét thế tình rằng đạm bạc,
Ai từng nước lã quấy nên hồ?


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635), Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989