Thức dậy tay còn sách chửa buông,
Khách nào thăm hỏi sự phao tuông.
Bếp trà om đã, sôi măng trúc,
Nương cỏ cày thôi, vãi hạt muồng.
Cửa vắng ngựa xe, không quít ríu,
Cơm no tôm cá, kẻo thèm thuồng.
Sơn tăng trêu khách xui người bấy,
Sơ nguyệt kình kình đã gióng chuông.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635), Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989