Hễ của tự nhiên có ít nhiều,
Một kho tạo hoá cũng chia đều.
Hương đầy tiệc khách hoa khi rụng,
Hứng đượm vườn xuân chim thuở kêu.
Án cũ giở xem ba quyển sách,
Song thưa ngơi nghỉ một con lều.
Non xanh nước biếc xưa nay hẹn,
Gẫm kỹ đoi khi chớ bấy nhiêu.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635), Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989