Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Đường luật biến thể
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn

Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/03/2020 15:51

Giàu cơm thịt khó cơm rau,
An phận là tiên lọ phải cầu.
Sáng uống chè xuân hơi ngột ngột,
Hôm kề hiên nguyệt tỏ làu làu.
Vun thông tưới cúc ba thằng trẻ,
Đỏ lửa om trà một mụ hầu.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635). Khảo dị theo các bản Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Các bản Nôm đều chỉ có 6 câu.

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989