Dữ lành miệng thế mặc chê khen,
Tuổi đã già thì mọi sự hèn.
Lộc nặng há quên ơn chúa đãi,
Máy mầu những lệ thuở công nên.
Tác triều quan cũ hay lòng ít,
Bạn sĩ quê xưa họp mặt quen.
Vinh nhục một cơ hằng đắp đổi,
Ắt là từng thấy một hai phen.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635). Khảo dị theo các bản Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989