Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Đường luật biến thể
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn

Đăng bởi tôn tiền tử vào 31/03/2020 22:26

Chẳng nên, thời ắt chẳng nên dùng,
Lẩn thẩn, ngày qua luống nhọc công.
Quân tử mới hay nơi xuất xử,
Trượng phu cùng có chí anh hùng.
Nhân tài làm trọng đời nào khỏi,
Thiên hạ chăng từ ấy của chung.
Cảnh cũ vẫn còn non nước cũ,
Chốn nào là chẳng chốn xuân phong.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635). Khảo dị theo các bản Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989