Lấy chăng ai cấm mặc ai dùng,
Hễ của tự nhiên ấy của chung.
Non nước có màu lòng khách chứa,
Trúc mai làm bạn hứng thơ nồng.
Chốn điền viên cũ dầu thong thả,
Đạo thánh hiền xưa luống chốc mòng.
Song nhật chớ rằng đã hổ,
Đến đâu thì cũng có xuân phong.


Theo Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm dựa theo các bản Nôm Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635), Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Bản quốc ngữ trong Văn đàn bảo giám:
Lấy không ai cấm mặc ai dùng,
Hễ của tự nhiên ấy của chung.
Non nước có màu lòng khách hớ,
Trúc mai làm bạn hứng thơ nồng.
Chốn điền viên cũ dầu thong thả,
Đạo thánh hiền xưa luống chốc mòng.
Lòng thử hỏi lòng không hổ thẹn,
Đến đâu thì cũng có xuân phong.
[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]