Người dữ thời ta miễn có lành,
Làm cho đo đắn nhọc đua tranh.
Cửa buông nhện nhân vì vắng,
Thớt quyện ruồi ấy bởi tanh.
Nhiều khách xuân xanh thường phú quý,
Mấy người đầu bạc hội Kỳ Anh.
Đã ngoài mọi sự chăng còn ước,
Ước một tôi hiền chúa thánh minh.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635), Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989