Ắt chăng từng phụ lộc triều quan,
Lại được về nhàn dưỡng tuổi tàn.
Nước tuyết om trà dưới bếp,
Lút hoa điểm sách trên yên.
Khép song ngày tiếc mùi hương lọt,
Nối chén đêm âu bóng quế tan.
Đến chốn nào vui chốn ấy,
Dầu ta tự tại có ai han.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635). Khảo dị theo các bản Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989