Vì danh cho phải luỵ đòi phen,
Phận khó khăn xưa ắt đã quen.
Cửa mận người yêu, nhiều khách trọng,
Am hoa ai ở đến ông nhàn.
Xuân xanh khôn lại lòng thêm cảm,
Đường tía đà qua, bước ngại chen.
Ngây dại trần trần là tính cũ,
Mặc dầu ai ắt chẳng đen.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635). Khảo dị theo các bản Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989