Già thơ dại, tính lâu đời,
Hoàn bái còn nên thốt sự đời.
Nghèo hiểm là khi vị nước,
Khó khăn dầu mệnh ở trời.
Cầu lui đường lợi khôn đi, đỗ,
Rộng hẹp lòng nhân mặc nghỉ ngơi.
Kham hạ Lưu Hầu từ Hán tước,
Cốc thành náu ẩn Xích Tùng chơi.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635). Khảo dị theo các bản Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989