Củi lọ vàng, muối lọ tiền,
Dùng đà mặc của tự nhiên.
Soi măng trúc đắng, thèm thay thịt,
Rủ áo sô tô, lạnh kẻo chiên.
Bạn có cá tôm dầu được thú,
Cửa chăng xe ngựa bởi không quyền.
Ngày ngày tiêu sái nhàn vô sự,
Tuy chửa là tiên, ấy ắt tiên.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635), Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989