Tuổi già mới tám mươi hai,
Mọi của nhưng nhưng thấy đã ngoài.
Yên phận ta nhàn được thú,
Có dùng người trọng vì tài.
Chim kêu hoa động ngày xuân muộn,
Nguyệt bạc đêm thanh hứng khách dài.
Ân chúa đã nhiều chưa báo,
Lòng còn canh cánh ắt khôn nài.


Theo Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm dựa theo các bản Nôm Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635), Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Bản quốc ngữ trong Văn đàn bảo giám:
Tuổi già mới tám mươi hai,
Mọi của nhưng nhưng thấy đã ngoài.
Yên phận ta nhàn được thú,
Có dùng người trọng vì tài.
Chim kêu hoa động thời xuân muộn,
Nguyệt bạc đêm thanh hứng khách đài.
Ân chúa đã nhiều chưa báo,
Lòng còn canh cánh ắt khôn nài.

Nguồn:
1. Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989
2. Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004