23.00
Thể thơ: Đường luật biến thể
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn

Đăng bởi Vanachi vào 11/06/2014 13:41, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 30/03/2020 15:40

Giàu chỉnh chện khó lây nhây,
Vận chuyển lưu thông, há của ai.
Vũng nọ ghê khi làm bãi cát,
Doi kia có thủa lút hòn thai.
Khôn ngoan mới biết thăng thì giáng,
Dại dột nào hay tiểu có đài.
Đã khuất bao nhiêu thì lại duỗi,
Đạo trời lồng lộng chẳng nào sai.


Theo Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm dựa theo các bản Nôm Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635), Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Bản quốc ngữ trong Văn đàn bảo giám:
Giàu chễnh chện khó lơi thơi,
Vận chuyển lưu thông, há của ai.
Vũng nọ ghê khi làm bãi cát,
Chồi kia có thuở lọt hòn thai.
Khôn ngoan mới biết thăng rồi giáng,
Dại dột nào hay tiểu có đài.
Đã khuất bao nhiêu thì lại duỗi,
Đạo trời lồng lộng chẳng hề sai.
Nguồn:
1. Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989
2. Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004